EU

EU press på Norge

EU presser Norge til å betale ut pensjoner

eu pressEU presser Norge til å betale ut pensjoner til  spanske sjømenn som arbeidet i den Norske handelsflåten mellom  1960 og 1994 og som betalte skatt til Norge, hvilket altså norske myndigheter inntil nå ikke har gjort. EU har nå blandet seg inn i denne problematikken og krever at man kommer frem til en løsning.  Det har vært mange forhandlinger gjennom flere år mellom  Norge og Spania uten at man så langt har lykkes å komme til enighet. En løsningen synes fortsatt å være langt unna.

Spania har derfor brakt saken inn for  EU og kommisæren for  sysselsetting og  sosialpolitikk hvis navn er  Laszlo Andor. Han skisserer etter sin mening en enkel løsning,nemlig at Norge må velge mellom å betale pensjon til de spanske sjømennene eller tilbakebetale skatten de trakk fra  lønnen under deres arbeidsforhold til Norge.

Dette gjelder mange tusen spanjoler ,hovedsakelig fra  den nordvestlige regionen  Galicia, som arbeidet om bord på norskregistrerte  lasteskip, slepebåter og øvrige skip i den norske handelsflåten.  Alle sjømennene betalt skatt til Norge, selv om de var bosatt  i Spania og fulgte således den daværende  skattepliktsavtalen mellom Spania og Norge.

EU parlamentet konkluderte faktisk for 2 år siden at de spanske sjømenn dette omfatter  er å betrakte som ofre for en alvorlig  og sosial urettferdighet fra Norges side,uten at dette har medført noen endring fra  i den norske  politikken. De spanske sjømennene  overveier derfor å bringe saken inn for den europeiske menneskerettsdomstolen i  Strasbourg,dersom ikke forhandlingene fører frem.

Krisen på Krim – Økonomiske sanksjoner

Med Russiske troppers inntog på Krim er faren for en nærstående væpnet konflikt mellom Ukraina og Russland høyst reell. Utvikler dette seg til en militær konflikt vil det bli alvorlige  samfunnsøkonomiske kostnader for hele verden.

Olje og gass

ukr_rusUSAs og Ukrainsk økonomier er ikke veldig nært forbundet. I krisens første fase vil ikke USAs økonomi rammes hardt. Mindre enn 5% av USAs oljeimport stammer fra Russland. EU derimot, og den europeiske økonomien vil hurtig merke krisen. EU er avhengig av russisk råolje og naturgass. I 2010 kom ca. 30% av EUs råolje- og gassimport fra Russland. Om konflikten med påfølgende sanksjoner både fra EU og Russland fortsetter vil det være enkelt å tenke seg at Russland svarer med å kutte leveranser av olje og gass til EU. Det som taler imot at Russland vil kutte eksport av olje og gass til EU, er at andelen av eksporten utgjør ca 80% av deres totale olje og gasseksport.  Mao. Det vil umiddelbart ha enorme konsekvenser også for Russisk økonomi om det kommer til kutt, eller uteblivelse av olje og gassleveranser til EU. Samtidig har USAs “oljemuskler” styrke nok til å i lang tid forsyne markedet med olje fra sine strategiske lagre.

Effekt på norsk økonomi

Som i så mange andre konflikter mellom land der olje og gass er et potensielt sanksjonsvåpen, vil effekten på norsk økonomi i første omgang være positiv. Dette fordi det som regel fører til en økning i pris på både råolje og gass, og Norges inntekter øker. Det første menigmann sannsynligvis vil merke av en slik konflikt er økning av drivstoffpriser, og økte priser på flyreiser.

Økonomiske sanksjoner frem og tilbake mellom partene i konflikten vil på sikt ha effekt både på Russlands, EU og USAs økonomi. Med gitt volatilitet av hele situasjonen som utspiller seg, er det nesten umulig å forutsi hvordan eventuelle hendelser vil påvirke den globale økonomien over tid. Det er bare å håpe på at verdens ledere bruker fornuft og finner gode løsninger som forhindrer opptrapping av konflikten, både økonomisk og militært.