vekst

Norsk økonomi avtar i vekst

Den norske økonomiske veksten avtar.

Veksten i norsk økonomi har de siste årene vært svært høy, i motsetning  til våre nordiske naboland, Danmark, Sverige og Finland hvor økonomien nærmest har gått i krabbefart. I Nordisk Økonomisk  Oversikt som nylig er offentliggjort, har økonomene i blant annet Nordea  fortatt en vesentlig nedjustering av vekstprognosene for norsk økonomi.

økonomisk vekst

Er festen over?

Veksten i norsk økonomi var i fjoråret svakere enn det flere økonomer anslo i begynnelsen på 2013. Flere svakhetstegn synliggjorde seg utover høsten. Boligprisene faller,pivat forbruk har stagnert,igangsettingen av nye boliger synker. Videre er innvesteringer i oljevirksomheten i ferd med å nå toppen. Dette kommer etter flere år med god lønnsvekst og lav produktivitetsvekst,som har gitt næringslivet i Norge høye kostnader  og svekket  konkurranseevne. Dette kan være en årsak til at norske bedrifter  har mistet flere store kontrakter til utlandet for leveranser til oljesektoren. Boligbygging,privat forbruk og oljeinnvesteringer har vært vekstdrivende de senere år,og det er altså her det nå svikter.

Flere økonomer forventer  et betydelig  fall  både i boliginnvesteringer og fall i boligprisene de kommende to år. Som følge av svak vekst,en svakere krone samt bedre vekst hos være handelspartnere vil på den annen side dette kunne føre til at tradisjonell eksport  vil kunne vokse noe sterkere. Man forventer også at lavere økonomisk vekst  og høyere arbeidsledighet,vil tilsi at Norges Bank vil reagere ved å kutte i styringsrenten et par ganger med til sammen ½ prosentpoeng.

Dette vil imidlertid neppe føre til at den enkelte lånekunde som ønsker å låne penger, være seg det er lån til kjøp av bolig eller lån il andre formå,vil nyte godt av dette. Man forventer også at regjeringen vil vedta noe ekstra skattelettelser og ekstra bevilgninger i infrastrukturprosjekter og offentlige bygg som antas å kunne dempe vekstnedgangen i norsk økonomi,men ikke fjerne den.